ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА musicaperpetua.com

 1. Страни, предмет и обхват на Общите условия

САЙТА – представлява се от Светлана Попова

 1. Настоящите Общи условия са правнообвързващ договор между Вас и „САЙТА“., по силата на който договор Вие с получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите Oбщи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и САЙТА. Чрез достъпа до интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с която и да е от разпоредбите по-долу, моля, не използвайте сайта musicaperpetua.com .
 1. В случай, че на musicaperpetua.com собственост на „САЙТА“ се намират каквито и да е правила и/или условия за ползване от страна на Потребителя на една или повече функционалности на съответния сайт, такива правила и/или условия се прилагат заедно с настоящите Общи условия, като се отнасят към тях като специални спрямо общи правила.
 1. Настоящите Общи условия се отнасят към Потребителите на musicaperpetua.com, които осъществяват достъпа до интернет страниците на musicaperpetua.com както свободно, без необходимост от регистрация, така и на базата на една или повече регистрации, когато такива се изискват.
 1. Дефиниции

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“Потребител” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайта на musicaperpetua.com.

“Услуга/и” на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– получаване на email;

“Партньор” е всяко лице, с което “САЙТА“ се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

“Недобросъвестно поведение” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с общоприетите в етични норми, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

“Директен маркетинг” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Интелектуална собственост

 1. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а използването им без изричното предварително писмено съгласие на „САЙТА“ представлява противоправно поведение и поражда гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 2. САЙТА дава разрешението си заглавия на материали или части от материали, публикувани на негова информация, да бъдат препубликувани на други сайтове при условие, че по ясен начин се посочва като източник musicaperpetua.com и се интегрира електронна препратка към него. Начинът на позициониране и функциониране на електронната препратка следва да не въвежда трети лица – потребители в заблуждение по отношение на САЙТА, да не ограничава тези потребители във фреймове .Съдържанието, цитирано чрез RSS канал не може да бъде изменяно по какъвто и да е начин, или разпоространявано чрез производен на първоначалния RSS канал начин. САЙТА има право по всяко време без предизвестие и без да дължи обезщетение за вреди да преустанови достъпа до съответното съдържание, предоставяно чрез RSS канала.
 1. Отстъпване на права от страна на Потребителя
 2. С акта на зареждане на потребителско съдържание, (чрез натискането на бутона „Изпращане”, или друг бутон с аналогично значение при съответната форма за зареждане) съдържащо обекти на авторско право, наричано по-долу “Произведението” или “Произведенията” Потребителят предоставя на САЙТА разрешение да използва Произведенията, заредени от него, в рамките на обичайната дейност на musicaperpetua.com , а именно – да интегрира Произведенията, по своя преценка и по всички технически възможни начини, в съдържанието на създаваните от САЙТА и разпространявани пред неограничен кръг от лица медии.
 3. Предоставеното от Потребителя разрешение по т. 1 обхваща и правото на САЙТА, по своя преценка, да не посочва името на Потребителя в качеството му на автор на съответното Произведение.
 4. Предоставеното от Потребителя разрешение по т. 1 е за максимално допустимия срок, определен в Закона за авторското право и сродните му права и за територията на целия свят.
 5. Разпоредбите на настоящите Общи условия относно отстъпването на правата върху публикуваните от Потребителя материали остават в сила и след прекратяване на регистрацията на потребител.
 6. Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на правата съгласно настоящия раздел не му се дължи възнаграждение.

С натискане на бутона „Изпращане”, или на друг аналогичен бутон, чието натискане резултира в зареждане на съдържание в сайт, Потребителят декларира и гарантира, че:

 1. е единствен автор на предоставения от него материал или е получил от всички правоносители върху материала съгласие за публикуване на материала на сайта musicaperpetua.com съгласно настоящите Общи условия, като ги е уведомил и е получил тяхното съгласие за отстъпване в полза на САЙТА на всички права на използване. Потребителят се задължава да посочва автора на материалите и носителите на авторски и сродни права върху обекти, включени в материалите, като се съгласява че преценката за посочване на автора/носителя на сродното право е на САЙТА;
 2. поема цялата отговорност за съдържанието на публикуваното;
 3. съдържанието на материала не нарушава настоящите Общи условия, действащото законодателство или права и интереси на трети лица;
 1. Органичаване на отговорността

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтоа, единствено за лични/нетърговски цели. САЙТА прави всичко възможно за да поддържа информацията на  вярна, точна и актуална, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. САЙТА не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на който и да е от сайтовете си. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на САЙТА за нейната ненакърнимост и безопасност от недобросъвестно поведение на трети лица.

САЙТА не носи отговорност за настъпили вреди от публикуваното от потребител съдържание. Потребителят е длъжен да обезщетява САЙТА във връзка с  всякакви претенции, предявени  по съдебен или извънсъдебен ред, от трети лица, от автори и/или носители на сродни права върху материали, публикувани от потребителя и ще удовлетворява изцяло и за своя сметка евентуално предявени към САЙТА претенции. САЙТА  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта си.

САЙТА не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които сайта съдържа препратки.

САЙТА има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 1. Защита на личните данни

САЙТА е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и българския Закон за защита на личните данни.

САЙТА се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в съответния формуляр, обозначен като „Настройки“ и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

САЙТА може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на своя и/или на своите Партньори директен маркетинг.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до  musicaperpetua.com на следния адрес или email за контакти:  musicaperpetua23@gmail.com или използва страницата за контакти 

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени  в Общите условия за ползване на сайта или Политиката за поверителност.

VII. Изменения на Общите условия

САЙТА си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са утвърдени от Светлана Попова и влизат в сила считано от 02.05.2023 г.